Blog Detail Pic

กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566

by Administrator | อังคาร 25 กรกฎาคม

ม.รภ.สร. กำหนดจัดสอบ สมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 63 ทุกหลักสูตร ที่ยังสอบไม่ผ่าน หรือไม่เคยสอบ และนักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการ

 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

หัวข้อ

เวลาที่ใช้

อบรม

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา
- ผู้สนใจทั่วไป

08.30 - 16.30 น.

- การสืบค้นและการใช้งาน
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
- การสอนหรือการเรียนรู้
- เครื่องมือและเทคโนโลยี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

8 ชั่วโมง

สอบ

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

08.30 - 11.30 น.

- การสืบค้นและการใช้งาน
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
- การสอนหรือการเรียนรู้
- เครื่องมือและเทคโนโลยี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

1 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )
  • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ
  • กรณีไม่มีอุปกรณ์ในการสอบ ติดต่อสอบถาม Line Open Chat Digital Literacy SRRU

5. ช่องทางการสอบ และอบรม

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

10. การแต่งกายเข้าสอบ

  • แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์
  • ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

12. วีดิโอ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU

  •