Blog Detail Pic

กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

by Administrator | อังคาร 29 สิงหาคม

มรภ.สร. กำหนดจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 63 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้สอบ

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการ

 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

หัวข้อ

เวลาที่ใช้

สอบ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา

09.00 - 12.00 น.

- Vocabulary 
- Conversation
- Grammar
- Redding

3 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )
 • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ
 • กรณีไม่มีอุปกรณ์ในการสอบ ติดต่อสอบถาม Line Open Chat LC SRRU

5. ช่องทางการสอบ

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

 • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
 • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

10. การแต่งกายเข้าสอบ

 • แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์
 • ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 28  โทร. 044710000 ต่อ 0703
 • เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ LC SRRU

12. วีดิโอ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU

 •