Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566
ด้วยระบบออนไลน์ที่  http://new.srru.ac.th/register2

ดาวน์โหลดไฟล์