Blog Detail Pic

อาจารย์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่นจากผู้แทนพระองค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พ.ท. หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการนี้ ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่นจากผลงานการขยายเครือข่ายการใช้นวัตกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณจาก บพท. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียนในเครือข่ายด้วยปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ 3 มิติ สู่โรงเรียน 40 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง จากผู้แทนพระองค์ด้วย

 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสกลนคร


อัลบั้มรูป