ประเภท หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ระบบ Operator หลัก
04 4710 000
1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 สำนักงานอธิการบดี
3 กองพัฒนานักศึกษา
4 กองคลัง
5 กองบริหารงานบุคคล
6 กองนโยบายและแผน
7 งานพัสดุ
8 คณะ/สำนัก/สถาบัน
9 โครงการบัณฑิตศึกษา
สายตรง
04 4710 011 คณะครุศาสตร์ 0100
04 4710 012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0302
04 4710 013 คณะวิทยาการจัดการ 0400
04 4710 014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0201
04 4710 015 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0501
04 4710 016 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0203
04 4710 017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0700
04 4710 018 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0800
04 4710 019 สำนักงานอธิการบดี 0601
04 4710 020 กองพัฒนานักศึกษา 1000
04 4710 021 กองคลัง 0603
04 4710 022 กองบริหารงานบุคคล 0606
04 4710 023 กองนโยบายและแผน 9905
04 4710 024 งานพัสดุ 0602
04 4710 025 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0900
04 4710 026 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1100
04 4710 027 โครงการบัณฑิตศึกษา 1201
04 4710 028 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0105
04 4710 029 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 9950
ระบบ Operator สำรอง
06 5240 1781-1784 ต่อเช่นเดียวกับระบบ Operator หลัก 4500