ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Indoor จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานประกอบห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 19 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโซล่าเซลล์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเชิงประยุกต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับประมวลผลการสอบ จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์การศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการให้บริการบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตัววัดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)