มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการจัดตั้งคณะสำหรับดูแลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 6 คณะ ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
อาคาร 41 ชั้น 2
โทรศัพท์
044-514-611
E-mail
adminedu@srru.ac.th

1. คณะครุศาสตร์


ปรัชญา

ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

ปณิธาน

แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษางานวิจัยก้าวหน้าศูนย์รวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 140
2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง พ.ศ. 2567 139
3 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 139
4 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 140
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปรับปรุง พ.ศ. 2565 133
6 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 42
7 ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2563 36
8 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 0
9 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปรับปรุง พ.ศ. 2562 34
10 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2566 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน
อาคาร 45 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-558-344
E-mail
it-science@srru.ac.th

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปรัชญา

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

เสริมสร้างคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมเด่น เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 140
2 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2567 142
3 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 139
4 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 140
5 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 142
6 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2567 144
7 ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 142
8 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2564 138
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 135
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 137
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 129
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2565 122
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2565 137
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2565 132
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการแปรรูปอาหาร ใหม่ พ.ศ. 2565 123
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 128
17 ครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ใหม่ พ.ศ. 2567 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงาน
อาคาร 38 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-513-369
E-mail
human@srru.ac.th

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

-

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2567 141
2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 142
3 ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 142
4 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 140
5 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 141
6 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2567 141
7 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา ใหม่ พ.ศ. 2567 0
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130
9 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 136
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 128
11 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2563 36
12 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2566 0
13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130
14 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 132
15 รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ใหม่ พ.ศ. 2564 121
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงาน
อาคาร 44 ชั้น 2
โทรศัพท์
044-521-382
E-mail
fms.srru@srru.ac.th

4. คณะวิทยาการจัดการ


ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่นสู่สากล

ปณิธาน

เราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ ความรู้ผ่านงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 124
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 36
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 145
4 บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130
5 บัญชีบัณฑิต การบัญชี ใหม่ พ.ศ. 2564 87
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 121
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปรับปรุง พ.ศ. 2563 121
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 127
9 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใหม่ พ.ศ. 2567 0
10 บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ใหม่ พ.ศ. 2567 0
11 บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 121
12 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 124
13 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ใหม่ พ.ศ. 2563 60
13 Business Administration Bachelor of Business Administration (BBA) ใหม่ พ.ศ. 2566 124
14 Business Administration Master of Business Administration (MBA) ใหม่ พ.ศ. 2566 36
15 Business Administration Doctoral of Business Administration (DBA) ใหม่ พ.ศ. 2566 36
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงาน
อาคาร 36 ชั้น 5
โทรศัพท์
044-514-601
E-mail
industrialtech@srru.ac.th

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปรัชญา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ มุ่งเน้นวิชาการ บริการท้องถิ่น

ปณิธาน

-

วิสัยทัศน์

องค์กรที่เน้นด้านวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 139
2 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 131
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 136
4 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 133
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 135
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบ ใหม่ พ.ศ. 2567 0
7 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 128
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 39
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 66
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักงาน
อาคาร 43 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-514-600
E-mail
agriculture@srru.ac.th

6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ปรัชญา

องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น

ปณิธาน

-

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำสู่นวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หน่วยกิต
1 ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2567 139
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 135
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 124