มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการจัดตั้ง สำนัก/สถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงาน
อาคาร 31 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-514-606
E-mail
-

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ปรัชญา

บริการด้วยรอยยิ้ม และนวัตกรรม

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาบูรณาการการเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. จัดทำแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และรับสมัคร ร่วมกับทุกคณะ
 4. ประสานการจัดทำแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนการเรียนตลอดหลักสูตร เทียบโอนผลการเรียน เพื่อจัดทำตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ ตารางสอบ ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพ
 5. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานงานทะเบียนและวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย
 6. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิชาการและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม
 7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 8. บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ อนุสภาวิชาการ และสภาวิชาการ อย่างมีคุณภาพ
 9. บริหารจัดการทุนการศึกษาเพชรอินทนิล ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บนแนวคิดนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นสู่ความเป็นเลิศ บนหลักธรรมาภิบาล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงาน
อาคาร 31 ชั้น 3
โทรศัพท์
044-514-603, 044-514-604
E-mail
research@srru.ac.th

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา


ปรัชญา

มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัย  ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ  เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 4. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
 5. จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน
อาคาร 27 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
044-710-000
E-mail
-

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญา

เข้าถึง  เข้าใจ  พร้อมใช้  พร้อมบริการ

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. จัดหา พัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นมหาวิทยาลัย 4.0  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่การเป็น Hub of ASEAN  เป็นเสาหลักทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงาน
อาคาร 38 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-515-227
E-mail
culture@srru.ac.th

4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ปรัชญา

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปณิธาน

-

พันธกิจ

 1. อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
 4. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงาน
อาคาร 31 ชั้น 1
โทรศัพท์
044-041-591
E-mail
-

5. สำนักงานอธิการบดี


ปรัชญา

ศูนย์กลางการบริหารและการบริการเพื่อความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

บริการด้วยไมตรี  ระบบมีมาตรฐาน  รวดเร็วทันการณ์  สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 1. วางแผนกำลังคน และงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานรวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
 2. เร่งสร้าง และ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ภายใต้มาตรการประหยัดและเกิดมูลค่าเพิ่ม
 3. รวบรวม และ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันการณ์ แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. บริการ จัดหา ให้มี และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ อย่างพอเพียงต่อความจำเป็นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ
 5. กำกับ ดูแล ควบคุมการเบิก-จ่ายทางการเงิน และ งบประมาณของทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี
 6. ประสานงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดผังแม่บทในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ประเทศ
 7. ประสานการดำเนินกิจกรรม ด้านการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นที่ประทับใจแก่สาธารณชน ด้วยวุฒิภาวะที่ดีทั้งร่างกาย ความคิด จิตใจและอารมณ์
 8. จัดสวัสดิการ และ ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 9. เตรียมการ และอำนวยความสะดวก ด้านบริการการประชุม และเลขานุการให้พร้อมในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 10. สนับสนุนภารกิจด้านการบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร การจัดบริการที่พักจอมสุรินทร์ การจัดบริการเกี่ยวกับอนามัยและพยาบาล การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างรายได้จากการจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาจิตสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งานมาตรฐานการศึกษา งานตรวจสอบภายใน และงานนิติการ
 11. ประสานการดำเนินงานและสนองตอบในทุกภารกิจของผู้บริหารทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ