Blog Detail Pic

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณมาตรการตีพิมพ์”

by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ศุกร์ 27 มกราคม

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณมาตรการตีพิมพ์” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/ictsrru01

รับจำนวน 30 คน

สมัครเข้าร่วมการอบรม
ตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการ

ดาวน์โหลดไฟล์