Blog Detail Pic

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) **เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ**

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 8 กุมภาพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิทยากร ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพรรษา ฉายกล้า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

*** หมายเหตุ ย้ายสถานที่จากอาคาร 41 คณะครุศาสตร์


อัลบั้มรูป