Blog Detail Pic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3