Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 3 เมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

อ่านประกาศรับสมัครที่ https://bit.ly/40Fbfkz (โปรดอ่านประกาศโดยละเอียดเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง)

สมัคร คัดเลือก และรายงานตัว ในวันเดียวกัน ค่าสมัคร 300 บาท (ผู้ที่เคยสมัครและชำระเงินในรอบที่ 1,2,3 ไม่ต้องชำระค่าสมัคร) ค่ารายงานตัว 4,400 หรือ 4,700 บาท ตามค่าธรรมเนียมของสาขาวิชานั้น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23 


อัลบั้มรูป