Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แก้จนชุมชนยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 11 เมษายน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แก้จนชุมชนยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอชุมพลบุรี นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก กำนันตำบลยะวึก หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าโครงการวิจัย และชาวอำเภอชุมพลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศุนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งนี้

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ ได้ทำโครงการวิจัยการทำเกษตรอินทรีย์วิถีเกื้อกูล เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอชุมพลบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการการตลาดทางการเกษตรโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดผ่านศุนย์เรียนรู้ และให้คำปรึกษาด้านวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์การพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) ระดับพื้นที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพของคนจนเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อีกทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วย


อัลบั้มรูป