Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อในไปใช้นำโอกาสต่าง ๆ

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 21 เมษายน

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อในไปใช้นำโอกาสต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Certificate การผ่านการอบรมครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตาม QR code ที่แนบมา


อัลบั้มรูป