Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชุมชนด้านการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานผลิตเส้นไหมแบบครบวงจร

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 26 เมษายน

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เทศบาลตำบลกันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อต่อยอดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชุมชนด้านการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานผลิตเส้นไหมแบบครบวงจร โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา รองนายกเทศมนตรีตำบลกันตรวจระมวล พร้อมสักขีพยาน ร่วมลงนาม

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ชุมชน วิทยากร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สู่การบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การพัฒนาการวิจัย การพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาเทคโนโลยีหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น และรองรับการเติบโตในอนาคต (Up skill) รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน (New skill) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ อีกทั้งเป็นการส้รางบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เป็นช่างชุมชนที่สามารถพัฒนาเครื่องผลิตเส้นไหมจนกลายเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลังต่อไปในอนาคต


อัลบั้มรูป