Blog Detail Pic

งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 27 เมษายน

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายธวัช สารกอง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารงานด้านการต่างประเทศ การแต่งกายงานด้านการต่างประเทศ งานพิธีการและการรับรอง และทักษะการสื่อสารงานด้านการต่างประเทศ ตามลำดับ