Blog Detail Pic

กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้านไทย - กัมพูชา ประจำปี 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 28 เมษายน

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้านไทย - กัมพูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566 โดยมี พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับเยาวชนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ร่วมกิจกรรม ในการนี้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 พ.อ.จีรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางวลีรัตน์ วรรณโฆษิตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ Mr. Manny Chiuith จากราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในพื้นที่ชายแดน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ภูมิศาสตร์ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งศึกษาเรียนรู้งานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนอย่างสร้างสรรค์