Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
ลิงก์ประกาศ  https://bit.ly/3IVojvf  (โปรดอ่านประกาศโดยละเอียด)
ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรายงานตัวขึ้นเป็นนักศึกษาใหม่  และชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า ด้วยระบบออนไลน์ที่  http://new.srru.ac.th/register2 ชำระเงินผ่านระบบ QRCode ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2566 ตามค่าธรรมเนียมของสาขาวิชานั้น ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแรกเข้า ในวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
และต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์