Blog Detail Pic

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2566

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2566 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป) เข้าร่วมกิจกรรม “การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์”

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการสอบ

การสอบ 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

วิชา

เวลาที่ใช้

ทดสอบระบบ

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

- รหัส 66 ทุกหลักสูตร

16.00 – 17.30 น.

สมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1 ชั่วโมง 30 นาที

สอบจริง

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566

- รหัส 66 ทุกหลักสูตร

13.00 - 16.30 น.

 สมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )
  • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ
  • กรณีไม่มีอุปกรณ์ในการสอบ ติดต่อสอบถาม Line Open Chat  https://bit.ly/ptsrru2023

5. ช่องทางการสอบ 

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

10. การแต่งกายเข้าสอบ

  • แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์
  • ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

12. วีดิทัศน์ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU

  •  


อัลบั้มรูป