Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ และสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานจากต้นทุนทางวัฒนธรรม

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 8 มิถุนายน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง พร้อมด้วย ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.พนิดา โสนทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน น.ส.กัลยา อรรถกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ น.ส.นลินรัตน์ สุขนิตย์กิติกุล จากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินโครงการ miniTCDC ทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์กับนายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์  น.ส.กฤษณา เทวกุล ผู้จัดการโครงการ miniTCDC และนายพิพัฒน์พงศ์ จิตพยัค ผู้ประสานงาน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้่งพัฒนาการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม ขยายความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสถาบันอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค


อัลบั้มรูป