Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
- สอบคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัว ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศที่แนบมา

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1201, 0 4451 4616

ดาวน์โหลดไฟล์