Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 27 มิถุนายน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่าย ที่จะพัฒนาแผนงานของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย


อัลบั้มรูป