Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (23)/2566

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 10 สิงหาคม

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อ.ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (23)/2566 ในหลายเรื่อง อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 การจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 (RUNIRAC VII) ภายใต้ธีมวิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

cr: ภายโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


อัลบั้มรูป