Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) จ.สุรินทร์ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของไก่พื้นเมืองไทย

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 24 สิงหาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) หมู่ 10 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามกับประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มมูลค่า เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

ในการนี้ รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย