Blog Detail Pic

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสานพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 5 กันยายน

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสานพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่างแท้จริงและยั่งยืน และสานพลังเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและภาคเอกชนในความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

ในการนี้ ศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศาสตราจารย์ทางการศึกษาจากสาขาวิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และ ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กว่า 500 คนเข้าร่วมรับฟัง

พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และบริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ด้วย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/EsxTVh1bn1rcVbgj6