Blog Detail Pic

โครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

by Administrator | พุธ 13 กันยายน

มรภ.สร. กำหนดจัดทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการ

 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

หัวข้อ

เวลาที่ใช้

สอบ

16-20 ตุลาคม 2566

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รอบที่ 1 09.00 - 12.30 น.
รอบที่ 2 13.00 - 16.30 น.

- Vocabulary 
- Conversation
- Grammar
- Reading

3 ชั่วโมง

4. สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  28203
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  28205

5. ช่องทางการสอบ

6. คู่มือการลงทะเบียน และเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (รหัสผู้ใช้)  คือ ชื่อ.นามสกุล เช่น Kullaphut.th (User ที่เข้าใช้ Internet มหาวิทยาลัย)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 28  โทร. 044710000 ต่อ 0703
  • เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ LC SRRU