Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOA หลักสูตรการบัญชี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ สถาบันแวนด้า (Vanda Institute) กัมพูชา เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 16 กันยายน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOA หลักสูตรการบัญชี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ สถาบันแวนด้า (Vanda Institute) ณ สถาบันแวนด้า กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOA ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน โดยใช้หลักสูตรการบัญชีร่วมกัน (2+2) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่ Vanda Institute กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประเทศไทยในลำดับต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของ Vanda Institute รวมทั้งได้เยี่ยมชมบริบทและการจัดการเรียนการสอนของ Vanda Institute ด้วย


อัลบั้มรูป