Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแนะนำโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 16 กันยายน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแนะนำโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา

ในโอกาสนี้นายเชิดเกียรติมีความยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้งการหารือและแนะนำเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในราชอาณาจักรกัมพูชา


อัลบั้มรูป