Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 29 กันยายน

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ และ ผศ.ดร.วรปภา อารีย์ราษฎร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มาติดตาม ตรวจสอบ และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบการดำเนินงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting จัดโดยงานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยตลอดทั้ง 2 วัน คณะกรรมการได้ดำเนินการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนสภาฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงาน นักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ผู้แทนคณาจารย์ทุกคณะ ผู้ใช้บัณฑิตทุกคณะ ศิษย์เก่า ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนชุมชนที่ใช้บริการตามพันธกิจสถาบัน และสรุปผลการประเมิน ตามลำดับ

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ 4.58 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษา 2564 ได้ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก)