Blog Detail Pic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25  ตุลาคม 2566 
เพื่อพัฒนาการออกแบบ เอกสารประกอบการสอน  สื่อการเรียนการสอน คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 
ระหว่างวันที่ 24-25  ตุลาคม 2566
ณ  ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมปลั๊กพ่วง และเนื้อหารายวิชาแต่ละบทตามที่ท่านได้รับผิดชอบมาในวันดังกล่าวด้วย
ลิงก์เอกสารประกอบโครงการ https://shorturl.asia/xGlJc
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
044514606 / 044710000 ต่อ 1