Blog Detail Pic

คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 17 พฤศจิกายน

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” พร้อมขึ้นรับมอบโล่ขอบคุณ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พร้อมกันนี้คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว ได้ขึ้นรับเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ดีเด่น ประกอบด้วย รางวัล "การนำเสนอแบบยอดเยี่ยม" Track 4 ด้านการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษาะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัยผ่านกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดย อ.พัชรา พานทองรักษ์ ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต และ ผศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ และรางวัล "การนำเสนอแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม" Track 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยเรื่อง "การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากครั่งและโคลน" โดย อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ อ.ดาวินี ชิณวงศ์ นายพิเดช กมุติรา นายวิทยา จันตุ และ อ.ลำพูน เหลาราช


อัลบั้มรูป