Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แด่เจ้าอาวาสวัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 18 พฤศจิกายน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) หมู่ที่ 6 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แด่ พระครูอภิรักษ์ธีรคุณ (สมชัย ธีรวํโส) เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เจ้าอาวาสวัดพยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/zX2dpRfMnrVZeU9F9