Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2567 #DEKSRRU67
ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/4andoXz
- ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว  วันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
- ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตนในเวลา 12.00 น. - 13.00 น. เพื่อเตรียมรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์  โดยมหาวิทยาลัยจะเรียกรายงานตัวเรียงตามลำดับ เวลา 13.00 น.
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รายงานตัววันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
.ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
.ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4,400 บาท (ตามค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ)
พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://new.srru.ac.th/register2
เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย 
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
ผู้ที่ได้ลำดับสำรองและผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถ    
ยื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th/PrintRegister  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 22 ธันวาคม 2566