Blog Detail Pic

Announcement of International Student (Kingdom of Cambodia)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

ประกาศฉบับภาษาไทย https://bit.ly/48SWBtQ
ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ https://bit.ly/3O3Jb61
รายงานตัวในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ เวลา 09.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม 044-514-606