Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 3 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 - 2566 เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร มีนักศึกษาในโครงการทุนเพชรอินทนิลจำนวนทั้งสิ้น 245 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้กำหนดประเภททุนเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรียนดี จำนวน 5 ทุน ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 10 ทุน ประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จำนวน 5 ทุน ประเภทศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 10 ทุน ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ รางวัลด้านความประพฤติ คุณธรรม หรือจริยธรรม จำนวน 10 ทุน และประเภทผลงานหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 50 ทุนการศึกษา

ทั้งนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 36 คนจากผู้สมัครทั้งสิ้น 205 คน ได้แก่ ประเภทเรียนดี จำนวน 5 คน ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 คน ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 4 คน ประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 10 คน ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำ รางวัลด้านความประพฤติ คุณธรรม หรือจริยธรรม จำนวน 10 คน และประเภทผลงานหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน

ในการนี้ รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อ.ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนักศึกษาโครงการทุนเพชรอินทนิลรุ่นพี่ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ทุนเพชรอินทนิล ชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการบำเพ็ญประโยชน์ ชี้แจงการดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับทุนที่กำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการปฏิบัติตนอย่างไรภายหลังจากได้รับทุนเพชรอินทนิล ตามลำดับ

 

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/UBUzVn6GojfqnUjb6