Blog Detail Pic

กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

by Administrator | จันทร์ 19 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดสอบ สมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 64 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการ

 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

หัวข้อ

เวลาที่ใช้

อบรม

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

- รหัส 64 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา
- ผู้สนใจทั่วไป

08.30 - 16.30 น.

- การสืบค้นและการใช้งาน
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
- การสอนหรือการเรียนรู้
- เครื่องมือและเทคโนโลยี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

6 ชั่วโมง

สอบ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

- รหัส 64 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

 

08.30 - 12.00 น. (ทดลองเข้าระบบ)

13.30 - 14.30 น. (สอบจริง)

 

- การสืบค้นและการใช้งาน
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
- การสอนหรือการเรียนรู้
- เครื่องมือและเทคโนโลยี
- การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

1 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )
  • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ
  • กรณีไม่มีอุปกรณ์ในการสอบ ติดต่อสอบถาม Line Open Chat สอบ Exit Exam 66

5. ช่องทางการสอบ และอบรม

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

10. การแต่งกายเข้าสอบ

  • แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์
  • ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

12. วีดิโอ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU

  •