(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกวดาคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | อังคาร 6 กุมภาพันธ์

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกวดาคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์