Blog Detail Pic

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมบีลีฟ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับประธานและเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร” แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม และรางวัล “ภูมิราชภัฏ” สำหรับครูภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจะคัดเลือกมาสถาบันละ 1 คน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การเสวนายกระดับ Soft Power อาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการประชุมสามัญประจำปีและการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละภาค ตามลำดับ
 
ในการนี้ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการอาหารพื้นบ้านจาก 4 ภาคในชื่อ “โม โฮบบาย จุมคะเนีย” ซึ่งเป็นภาษาถิ่น (เขมร) สุรินทร์ แปลว่า “มาทานข้าวด้วยกัน” อีกด้วย
 
ภาพกิจกรรม