Blog Detail Pic

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรู้และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | จันทร์ 19 กุมภาพันธ์

สมัครอบรม คลิกที่นี่ !!

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรู้และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

เวลา

กิจกรรม/หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หมายเหตุ

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

08.30 - 08.45 น.

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

08.45 - 10.30 น.

- A! ทักษะแห่งอนาคตที่ต้องรู้

- การปรับตัวให้ยุคของ A

- ChatGPT พื้นฐาน วิธีการสั่งการ A

 

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 - 12.00 น.

- Prompt Engineering สั่งอย่างไรให้ AI ตอบตรงประเด็น

- Generative AI กับการประยุกต์ในงานต่าง ๆ

- Google Gemini กับความสามารถที่ควรรู้

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.45 น.

- AI กับการสร้างภาพลักษณะต่าง ๆ

- A กับการสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน และใช้เชิงพาณิชย์

 

14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

15.00 - 16.30 น.

- AI ที่สามารถช่วยในการเรียน และการวิจัย

- จริยธรรมกับ AI

 

วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ


อัลบั้มรูป