Blog Detail Pic

กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

by Administrator | เสาร์ 9 มีนาคม

มรภ.สร. กำหนดจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป) รหัส 64 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้สอบ

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการ

 

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

หัวข้อ

เวลาที่ใช้

สอบ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

- รหัส 64 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา

09.00 - 12.00 น.

- Vocabulary 
- Conversation
- Grammar
- Redding

3 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )
 • สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ
 • กรณีไม่มีอุปกรณ์ในการสอบ ติดต่อสอบถาม Line Open Chat สอบ Exit Exam 66

5. ช่องทางการสอบ

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

 • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
 • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

10. การแต่งกายเข้าสอบ

 • แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์
 • ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 28  โทร. 044710000 ต่อ 0703
 • เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ สอบ Exit Exam 66

12. วีดิโอ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU

 •