Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และพิธีส่งมอบรถโมบายวิทยาศาสตร์ (MOBILE SCIENCE) เพื่อไปให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่สุรินทร์และใกล้เคียง

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และพิธีส่งมอบรถโมบายวิทยาศาสตร์ (MOBILE SCIENCE) ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 29) และโดมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทโดยเป็นพื้นที่นำร่องให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต  เป็นการขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทย เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  กับบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายทัตสึโอะ คาเบสึ  กรรมการผู้จัดการ และคุณพรทิพย์ ภูติภัทร์  รองกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้แทนบริษัทลงนาม MOU พร้อมด้วย คุณแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และคุณจารุยศ ไพโรน์ถาวรวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท้อปเทร็นด์ เมนูแฟคเจอรี่ จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

สำหรับพิธีส่งมอบรถโมบายวิทยาศาสตร์ (MOBILE SCIENCE) ซึ่งเป็นรถปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เดินทางไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์แต่ขาดแรงบันดาลใจให้มีทัศนคติที่ดีในด้านวิทยาศาสตร์อีกครั้ง  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการวิชาการดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการนำรถออกปฏิบัติการออนทัวร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


อัลบั้มรูป