Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบเพิ่มเติม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษปฐมวัย
ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3XrXFCm
สอบคัดเลือกวันที่ : 19 มิถุนายน 2567
ณ อาคาร 31 ชั้น 6 ห้อง 31602  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โปรดอ่านประกาศโดยละเอียด กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นไปตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด 
ขอให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบกับคณะกรรมการกำกับการสอบ
ทั้งนี้ให้เตรียมอุปกรณ์ในการสอบได้แก่ ปากกา ดินสอ 2 B ยางลบ 
และ Portfolio เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์
งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606