Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2567
.
ลิงก์ประกาศ https://bit.ly/3KP1lGJ
.
รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว เวลา 09.00 น. 
ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตน เวลา 12.00 น. - 12.30 น. เพื่อรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์
.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
.
ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4 
พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  https://new.srru.ac.th
เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย 
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
.
งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 044-514-606

ดาวน์โหลดไฟล์