Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "CMRU International Symposium 2024 on Sustainable Community Development fot the Next Century : Success Showcases" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 7 กรกฎาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "CMRU International Symposium 2024 on Sustainable Community Development fot the Next Century : Success Showcases" ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับชุมชนและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs) โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในระดับนานาชาติที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันศึกษาในความร่วมมือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัลบั้มรูป