การอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรู้และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนและการทำงานในอนาคต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ChatGPT และเครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัยสุดล้ำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน SRRU NET Service”
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อในไปใช้นำโอกาสต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) **เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ**
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณมาตรการตีพิมพ์”