ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน SRRU NET Service”
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และศักยภาพในงานด้านพิธีการเพื่อในไปใช้นำโอกาสต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) **เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ**
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบรรณมาตรการตีพิมพ์”
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (1st NICSLD)