คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนอบรมผสมผสาน Online & Onsite (Video on demand) แก่บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก
คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคุ้มครองสิทธิ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานวิจัย"
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ Long Term Care (LTC)
โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-Document "สำหรับผู้ใช้งาน" ในรูปแบบออนไลน์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 : นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบรู้และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนและการทำงานในอนาคต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ChatGPT และเครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัยสุดล้ำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมโครงการการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการราชภัฏอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566